Catégorie:Tiếng Việt

Un article du site scienceamusante.net.
Révision de 14 janvier 2010 à 23:09 par WikiSysop (discuter | contributions)

(diff) ← Version précédente | Voir la version courante (diff) | Version suivante → (diff)

Cette catégorie contient toutes les pages en Vietnamien (Tiếng Việt)

Hoá Học Vui

Vi S.gif Chào mừng !

Trong mục đích để khám phá những trạng thái vui và giải thích những khái niệm cơ bản cưa hoá học với học sinh tiển học, học sinh, và sinh viên cũng như số đông quần chúng. Chúng tôi giới tiện một thư mục lớn vễ thí nghiệm hoà học.

Những thao tai này phục vụ cho sụ` hiến biềt cơ bản về nhiềm hiện tượng mà chúng ta gặp phải trong cuộc s?ng hắng ngày. Nhiều khái niệm khác nhauđược đề cập tơí, ở những trình độ phồ biến thấp hoặc cao tuỳ theo thính qiả trong phòng hội nghị-thí nghiệm.

Viềng thăm tốt đẹp !